Hjem / Om NCCS / Årsmøteprotokoll / 2002.03.082002.03.08

Referat af Årsmøde i Nordic College of Caring Science, Århus den 8. marts 2002

Referent Merete Bjerrum.

Punkt 1/2002
Årsmødet blev åbnet af Dagfinn Nåden.

Punkt 2/2002 - mødeledelse
Følgende blev valgt som:
Mødeleder: Margit Kirkevold
Referent: Merete Bjerrum
Stemmetællere og protokoljusterere: Birthe D. Pedersen og Mette Spliid Ludvigsen

Mødeindkaldelse blev godkendt
Dagsordenen vedtaget.

Punkt 3/2002 - valgkomiteens forslag af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for NCCS
Agnes Bjørn præsenterede valgkomiteens forslag til bestyrelsesmedlemmerne og suppleanter for Nordic College of Caring Science (NCCS): Bente Høy og Susan Rydal Hansen begge fra Danmark og Gun-Britt Leijonquist fra Finland, der var ingen repræsentant fra Island.

Punkt 4/2002 - valgkomiteens forslag til redaktionsmedlemmer af SJCS
Agnes Bjørn præsenterede valgkomiteens forslag til redaktionsmedlemmer af Nordic Journal of Caring Science (SJCS) redaktionen er fuldtallig, ingen er på valg i år.

Punkt 5/2002 - årsberetning for NCCS 2001
Dagfinn Nåden fremlagde årsberetning 2001for NCCS
Selskabet har etableret en hjemmeside www.NCCS.nu. Ideen er, at alt materiale i fremtiden skal være samlet på hjemmesiden, det skal desuden være muligt at melde sig ind i selskabet på hjemmesiden.
Konferencen 2001, hvor Åbo akademi var lokale arrangører, var på flere måder en succes, dels stort fremmøde 147 deltagere dels økonomisk overskud.
Konferencen i 2002 er planlagt af de lokale arrangører: Institut for Sygeplejevidenskab og Danmarks Sygeplejehøjskole. Årsberetningen blev godkent.

Punkt 6/2002 - årsberetning for SJCS 2001
Agnes Bjørn fremlagde årsberetning 2001 for SJCS.
Der har været afholdt møder mellem tidsskriftet og forlaget.
Der har i begyndelsesfasen været enkelte uafklarede forhold i kontakten mellem forlaget og forfattere og referee. Men på trods af dette fungerer samarbejdet med Blackwell Sci-ence på alle måder tilfredsstillende. Indekseringen er i orden og tidsskriftet er i gode rele-vante databaser og det kan konstateres, at der refereres i stigende grad til artikler i tids-skriftet. Blackwell gør et stort marketingsarbejde, og der nu i alt er tilkommet nye abonnen-ter nu i alt 267 institutioner, der har abonnement.
Henviste til, at der på hjemmesiden skal etableres link til bla. Blackwell
Tidsskriftet gav i 2001 et overskud på 40.000 SEK. Årsberetningen blev godkent.

Punkt 7/2002 - Årsregnskab for 2001
Barbro Gunnars fremlagde Årsregnskabet for 2001. Årsregnskabet blev godkendt.
Selskabet havde i 2001 et økonomisk overskud på 69.455 SEK.

Punkt 8/2002 - Budget for 2002
Barbro .. fremlagde budget for hhv. NCCS og NJCS for 2002
Agnes Bjørn fremlagde overvejelser om at øge abonnementsafgiften, det blev dog besluttet at fastholde den nuværende abonnementsafgift, først og fremmest fordi der er økonomisk basis for det og dels med henblik på at fastholde medlemmer og dels for at tiltrække nye medlemmer.
En del af overskuddet fra konferencen i Vasa føres efter beslutning i bestyrelsen tilbage til de lokale arrangører i Åbo.
Det er besluttet at Blackwell varetager opkrævningen af medlemsgebyret.
Budgettet blev godkendt.

Punkt 9/2002 - Valg
a) Valg af bestyrelsesmedlem for NCCS, Elisabeth Halls valgperiode sluttede og hun ønskede ikke genvalg.
Der blev holdt skriftlig afstemning mellem de to opstillede kandidater - Bente Høy og Susan Rydal Hansen - Bente Høy blev valgt til bestyrelsesmedlem med stemmerne 9 mens Susan Rydal fik 6 stemmer og blev dermed valgt som suppleant til bestyrelsen, Gun-Britt Lejonquist genopstillede som suppleant og blev genvalgt.
b)Revisorerne blev genvalgt.
c)Ingen af medlemmerne i redaktionen af SJCS var på valg.
d)Agnes Bjørn blev genvalgt til valgkomiteen.

Punkt 10/2002 - Planlægning
a) SJCS
Agnes Bjørn orienterede om arbejdet med tidsskriftet. I 2002 er sidetallet udvidet, og det er planlagt at der skal udkomme 4 numre årligt. Det samme gælder for 2003. Der planlægges et årligt temanummer foreløbigt er planlagt et tema om hhv. cancer og familiepleje.

b) NCCS årlige konference/workshop
Dagfinn Nåden orienterede om at det er besluttet at NCCS næste workshop holdes i Island i dagene 5.-7. marts 2002.

c) Rundbrev
Benny Huser informerede om, at det er besluttet, at Rundbrevet fremover sendes ud som mail i det omfang det er muligt. Rundbrevet kommer til at omfatte praktiske oplysninger frem for som tidligere, hvor der også bl.a. blev orienteret om abstracts.

d) Rekruttering af medlemmer
Benny Huser orienterede om, at medlemstallet er stigende, det blev alligevel besluttet at gøre en ekstra indsat for at vælge flere medlemmer til selskabet. Kriterierne er fortsat akti-ve forskere, der kan derfor gøres en indsats for at rekruttere nye medlemmer bla. blandt doktorgradsstuderende, lektorer og forskere ved institutionerne. Det kan gøres via konfe-rencen, via Internettet m.v.

Punkt 11/2002 - medlemssituationen
Se punkt ovenfor.

Punkt 12/2002 - Forslag
12.1. - etablering af stipendiefond
Agnes Bjørn foreslog, at der blev etableret en stipendiefond. Årsmødet sluttede op om forslaget og bestyrelsesmedlemmerne fra de enkelte lande undersøger de praktiske regler for sådanne fonde.

12.2. - præcisering af statutbestemmelser
Dagfinn Nåden fremlagde forslag på vegne af bestyrelsen: præcisering af §5 i statutterne dels vedrørende Editorial Board for SJCS, hvor problemet var, at paragraffen var ufuldstændig i sin ordlyd, ifølge den der blev vedtaget på årsmødet i 2001, årsmødet 2002 ved-tog paragraffen i sin fulde ordlyd.
Dels vedrørende repræsentanter fra medlemslandene - det kan være vanskeligt at opfylde krav om et medlem fra hvert land, dette ændres til at det tilstræbes at der er et medlem repræsenteret for hvert land.
Punkt 13/2002

Punkt 13/2002 - Eventuelt
Intet

Punkt 14/2002 - Næste årsmøde
Næste årsmøde fastlagt til den 7. marts 2003 i forbindelse med workshoppen i Reykjavik

Punkt 15/2002 - afslutning af årsmødet
Dagfinn Nåden afsluttede årsmødet med at takke det afgående bestyrelsesmedlem Elisa-beth Hall for hendes indsats i bestyrelsen.

For protokollen:

Merete Bjerrum Marit Kirkevold
møtesekretær møteleder

Dagfinn Nåden
leder NCCS

Godkjent 22. mai 2002 Godkjent 22. mai 2002

Birthe D. Pedersen Mette Spliid Ludvigsen
protokolljusterer protokolljusterer


Bestyrelse 2016

Styrelseledamöter 
Camilla Koskinen, ordförande
Ann-Helen Sandvik, vice ordförande
Dag Karterud, sekreterare
Lena Boussaid, kassör
Britta Hørdam
Ulrica Hörberg 

Kontaktinformasjon