Hjem / Om NCCS / Årsmøteprotokoll / 2001.03.092001.03.09

Protokoll från årsmöte i Nordic College of Caring Sciences, NCCS,  den 9 mars 2001 Radisson SAS Royal Hotel, Vasa

§ 1 Årsmötet öppnades av ordförande Dagfinn Nåden, Norge

§ 2 Mötets ledamöter och dagordningens fastställande

a) Ann Helen Sandvik, Finland valdes till ordförande för mötet

b) Maud Söderlund, Sverige valdes till sekreterare för mötet

c) Margareta Edlund, Sverige och Berit Saeteren, Norge valdes till rösträknare och protokolljusterare

d) Kallelsen till årsmötet godkändes

e) Dagordningen fastställdes med tillägg av tre övriga frågor

§ 3 Valberedningens förslag presenterades av Agnes Björn, Danmark

a) Styrelsemedlemmar och suppleanter, bilaga 1

b) Valberedningens medlemmar, bilaga 1

§ 4 Valberedningens förslag till redaktionsmedlemmar för Scandinavian Journal of Caring Science, SJCS, presenterades av Agnes Björn, Danmark bilaga 1

§ 5 Dagfinn Nåden presenterade årsberättelsen för NCCS, bilaga 2, vilken enhälligt godkändes

§ 6 Agnes Björn redogör för SJCS årsberättelse, bilaga 3, vilken enhälligt godkändes

§ 7 Räkenskaper för 2000

 1. Barbro Gunnars, Sverige redogjorde för NCCS räkenskaper för 2000, bilaga 4, vilka enhälligt godkändes
 2. Barbro Gunnars redogjorde för SJCS räkenskaper för 2000, bilaga 5, vilka enhälligt godkändes
 3. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades enhälligt
 4. Arvodering, utlägg för resor till styrelsen, redaktionskommittén och revisorer diskuterades och godkändes enhälligt

§ 8 Budget för 2001

 1. Barbro Gunnars presenterade budgeten för NCCS för 2001, bilaga 6, vilken enhälligt godkändes
 2. Barbro Gunnars presenterade budgeten för SJCS för 2001, bilaga 7, vilken enhälligt godkändes
 3. Årsavgiften för 2001 fastställdes till 750 sv. kr och för år 2002 till 650 sv. Kr

§ 9 Chefredaktörs arvodering

Årsmötet beslutade enhälligt godkänna styrelsens förslag om ersättning för täckande av utgifter för resa och uppehälle i samband med uppdrag/kongresser/konferenser för motsvarande 25. 000 sv kr per år till chefsredaktör för SJCS, bilaga 8

§ 10 Utvidgning av Editorial Board för SJCS

Årsmötet beslutade enhälligt att utvidga Editorial Board för SJCS med 2 medlemmar, Phyllis Giovannetti, Edmonton, Canada och Huda Huier Abu-Saad, Maastrict, Holland enligt valberedningens förslag

§ 11 Val

 1.  
  1. Val av styrelsemedlemmar i NCCS enligt valberedningens förslag
  2. Val av revisorer enligt valberedningens förslag
  3. Val av redaktionsmedlemmar för SJCS enligt valberedningens förslag
  4. Val av valberedning enligt valberedningens förslag
    Vera Hedly avgår ur valberedningen. Som ersättare valdes enhälligt Arne Rehnsfeldt, Sverige som ordinarie och som suppleant valdes Marianne Tast, Finland

§ 12 Verksamhetsplaner

 1.  
  1. Verksamhetsplan för 2001 för SJCS
  2. Verksamhetsplan för 2001 för NCCS
  3. Rundbrevet år 2001

Ärenden kring Rundbrevet presenterades av Dagfinn Nåden.

 1.  
  1. Dagfinn Nåden påminde medlemmarna att sända sin e-mail adress till Benny Huser, Norge eftersom Rundbrevet hädanefter kommer att distribueras elektroniskt.
  2. NCCS stadgar skall översättas till engelska språket, eftersom vi har engelskspråkiga medlemmar och då ett engelskt förlag ansvarar för utgivningen av SJCS.
  3. NCCS historia skall nedtecknas
  4. Rekryteringsstrategier av nya medlemmar diskuterades

§ 13 Elisabeth Hall, Danmark meddelade att NCCS nu har 167 medlemmar (varav 132 betalande), av dessa tillkom 28 nya medlemmar 2000

§ 14 Fonder och fondinnehav
 Dagfinn Nåden aktualiserade 1999 års årsmötesförslag att avveckla NCCS:s fondkapital motsvarande 2.280 sv kr och föra över summan till NCCS ordinarie budget. Eftersom ärendet behandlats på två på varandra följande årsmöten, bilaga 9a, b bifölls förslaget enhälligt

§ 15 Övriga frågor

 1. En justering av föregående års protokoll gällande Ad 5.1 Budget for NCCS framställdes av Dagfinn Nåden, bilaga 10. Summan överförda medel till SJCS skall vara 20. 000 sv kr och inte 200. 000 kr som det står i protokoll för NCCS årsmöte 10 mars i Globen, Stockholm
 2. Dagfinn Nåden meddelade att en renskrivning och precisering av NCCS stadgar pågår, bilaga 11. Tillika framlades förslag om stadgeändring avseende Editorial Board och mandattid för redaktionsmedlemmar, bilaga 12 och 13
 3. Agnes Björn förmedlade en hälsning från Vera Hedly, brevet bifogas som bilaga 14

§ 16 Tid för nästa årsmöte
 Nästa årsmöte fastställdes till 8 mars 2002 i Århus, Danmark i anslutning till NCCS konferens som hålls vid Aarhus universitet 7-9 mars 2002

§ 17 Ordförande Dagfinn Nåden avslutade årsmötet och avgående styrelseledamot Helga Jonsdöttir från Island avtackades med blommor

Maud Söderlund - Mötets sekreterare

Margareta Edlund - Protokoll justerare

Berit Saeteren - Protokoll justerare


Bestyrelse 2016

Styrelseledamöter 
Camilla Koskinen, ordförande
Ann-Helen Sandvik, vice ordförande
Dag Karterud, sekreterare
Lena Boussaid, kassör
Britta Hørdam
Ulrica Hörberg 

Kontaktinformasjon