Hjem / Konferanser / Tidligere konferanserTidligere konferanser

NCCS har arrangert konferanser og symposier siden dens etablering i 1980. Styret er i ferd med å samle materialet i et arkiv, og gir herved en oversikt over tema og sted for NCCS' konferanser fra 1993.

18.mars 2016 NCCS workshop ("Trenger vi NCCS - i tilfelle til hvad?)" och årsmöte. Arlanda hotell, Stockholm

19.-20.mars 2015 NCCS konferanse 2015. "Exploring care for human service professions". Diakonissestiftelsen, Copenhagen, Denmark

27 mars 2014 NCCS workshop och årsmöte 2014. Arlandia hotell, Stockholm, 27 mars 2014.

20-22 mars 2013 "Rörelsen mellan teori och praxis / The movement between theory and practice". Local arrangör: Karlstads universitet, Sverige
Programmets innehåll: Under torsdag 21 mars kommer Chris Johns, Professor of Nursing, University of Bedfordshire, UK, att hålla en längre workshop med tema "Reflection in practice". Professor Kari Martinsen, Høgskolen i Harstad, och Professor Katie Eriksson, Åbo Akademi, hedersmedlemmar i NCCS, kommer att hålla en dialog om temat. Under fredag 22 mars kommer det hållas presentationer och posterutställning. Konferensens språk: Skandinaviska och engelska 

14. -16. mars 2012. Verdighet i helsevitenskapene / Värdighet i vårdvetenskapen / Dignity i caring science. Lokal arrangør Høgskolen i Oslo Akershus, Oslo, Norge.
Tema: Verdighet er et viktig tema i dagens politiske debatt og derved også for helse- og omsorgsvitenskapen / vårdvetenskapen, ikke minst fordi det har betydning for hvordan vi møter pasient og pårørende, og ser pasientens ressurser i vården.
Programmet inneholdt: foredrag av blant annet Reader in Ethics og Editor-in-Chief i Nursing Ethics, Ann Gallagher, University of Surrey. Det var dialog mellom professor Katie Eriksson, Åbo Akademi, Vasa, Finland og professor Kari Martinsen, Høgskolen i
Harstad, Norge. Fredag var ph.d. Charlotte Delmar som key-note-taler. I tillegg var det presentasjoner, posterutstilling og andre aktiviteter. Konferansens språk var skandinavisk og engelsk.

14 - 16 april 2010. Metodologiska innovationer på vårdvetenskapens villkor. Lokal arrangør Åbo akademi, Finland

25 - 27 mars 2009. Eldre, omsorg (vårdande) og verdighet - mangfold og funksjon. Lokal arrangør Høgskolen i Oslo, Norge

9.-11. april 2008.  Kunskapsutveckling i vårdvetenskap. Etik, Evidens och Estestik. Lokal arrangør Högskolan i Borås, Institutionen för vårdvetenskap, Sverige

22.-24. mars 2007. Familien i sundhed, lidelse og omsorg fra vugge til grav. Lokale arrangører: Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, JCVU Sygeplejerskeuddannelsen Århus og Jysk Center for Videregående Uddannelse, Århus.

 23.-25. mars 2006. Jubileumskonferens. Lokal arrangör: Arcada, Helsingfors.
 Tema: Vårdvetenskap i Norden 25 år - historia, nuläge og framtidsvisioner.

25. - 27. mars 2004. Verdighet, sårbarhet og krenkelse. Lokal arrangør: Avdeling for sykepleierutdanning, Høgskolen i Oslo.
 Tema: NCCS ønsker å fremme utviklingen innen omsorgsvitenskapene og valgte verdighet, sårbarhet og krenkelse som tema for dette årets konferanse. Et ubestridt mål for dagens pleie og omsorg er at pasienten skal bevare sin verdighet. I møte med lidelse og sykdom er mennesket sårbart, og selv i vår tids helsevesen krenkes pasienten og blir fratatt sin verdighet. Gjennom aktuell forskning ønsker konferansen å sette fokus på ovenstående tema i et forsøk på å forstå og formidle ny kunnskap som kan bedre pasientens situasjon.

7.-9. mars 2002: Mødet - i et teoretisk og klinisk omsorgsperspektiv. Lokale arrangører: Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet og Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet. Sted: Danmarks Sygeplejerskehøjskole, Aarhus.
 Tema: NCCS ønsker at fremme det videnskabelige og tværvidenskabelige inden for de sundhedsvidenskabelige omsorgsfag og har som konferencetema valgt MØDET. Dette tema skal ses som et symbol for de udfordringer disse videnskaber står over for, og som symbol for de mange retninger der krydser hinanden inden for de sundhedsvidenskabelige omsorgsfag. En fælles udfordring for de sundhedsvidenskabelige omsorgsfag er MØDET med livet, med patient og pårørende, med sygdom, lidelse og død, med sundhedsfremme, med glæde og sorg. En anden fælles udfordring er det tværvidenskabelige, det tværfaglige og inter- og tværkulturelle MØDE . MØDET som konferencetema kan således anskues ud fra såvel kliniske, teoretiske, etiske, historiske som eksistentielle perspektiver.

8.-10. mars 2001: Cantus firmus - perspectiv och grundton för den vårdvetenskapliga disciplinen. Lokal arrangør: Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi. Sted: Radisson SAS Royal Hotel, Vasa.
 Tema: Den vårdvetenskapliga disciplinen börjar få ett starkt fotfäste i Norden. Den stora utmaningen idag är att vidareutveckla det egna kärnområdet och den egna substansen, dvs. det teoretiska perspektivet, och att samtidigt tydliggöra och integrera vårdvetenskapens bärande ethos i klinisk praxis. En vetenskaps potential finns i dess kärna och i den rörelse som sker mot en allt djupare förståelse för vårdandet. Konferensen stannar upp inför frågan hur den grundton och det perspektiv vi vill ge disciplinen kan skapa en djupare förståelse för människan i vårdandets värld. Under konferensen dryftas bl.a. betydelsen av en inre formning av vårdandet, värdegrund och etik, vårdandets idéhistoriska grundval, begreppsbestämning och vetenskaplig språkdräkt. Genom konferensen vill NCCS i enlighet med sin målsättning främja den vetenskapliga utvecklingen inom det tvärvetenskapliga fält som utgör grund för allt vårdande. Konferensen riktar sig främst till forskare, doktorander, vårdlärare och kliniskt verksamma med intresse för evidensbaserat vårdande från hela Norden.

9.-11. mars 2000: Fenomenologi, hermeneutikk og fenomenologisk-hermeneutikk. Sted: Globen konferansesenter, Stockholm.

18.-19. juni 1999: Forskningsbasert kunnskap og praksis. Sted: Høgskolen i Bergen.

27.-29. mars 1998: Omsorg, pleje og uddannelse. Sted: Sygeplejerskehøjskolen, Bispebjerg Hospital, København.

14.-16. juni 1997: Human Caring: The primacy of love and existential suffering. Foruten NCCS var følgende arrangører: The International Association of Human Caring; Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Vasa, og Nordisk Akademi for Sykepleieforskning. Sted: Helsingfors.

15.-16. mars 1996: Vårdfilosofi. Sårbarhet, förtvivlan, tröst, glädje i teori och empiri. Sted: Hälsohögskolan i Stockholm, Stockholm.

17.-18. mars 1995: "CARPE DIEM". Helse og miljø i et livsløpsperspektiv. Sted: Diakonhjemmets Høgskolesenter, Oslo.

18.-19. mars 1994: QUO VADIS - Hvor går du hen? Tilbageblik. Sted: København.

10.-12. mars 1993: "Människovärdet i klinisk sykepleieforskning. Vård- och omsorgsbilder". Symposium. Hovedarrangør: Nordisk Akademi for Sykepleieforskning (NASV). Medarrangør: NCCS. Sted: Nordiska hälsovårdhögskolan, Göteborg.


Bestyrelse 2016

Styrelseledamöter 
Camilla Koskinen, ordförande
Ann-Helen Sandvik, vice ordförande
Dag Karterud, sekreterare
Lena Boussaid, kassör
Britta Hørdam
Ulrica Hörberg 

Kontaktinformasjon